Søk

Lik oss på Facebook

Søk etter problem under Renseanlegg

15 Problemstillinger for Renseanlegg

Compact F1 / S1 / S2: Compact F1 - Alarmen går ofte

Svar fra Hyttetorget

En fettutskiller holder tilbake fett fra dusj/oppvask og lar vann/partikler passere ned i en filterpose. Filterposen skiftes gjerne av hytteeieren selv. Hyppigheten avhenger selvsagt av belastning og vannforbruk, men en typisk hytte med 2-4 personer kan regne med ca 30 bruksdøgn mellom hver gang posen må skiftes/rengjøres. For gjennomsnittshytta betyr dette 1-2 pose pr. år, for andre kanskje 3 - 5 poser i året. Anlegget varsler når det er behov for poseskift.

NB! Bruk av vaskemaskin-/oppvaskmaskin vil føre til hyppigere poseskift og er normalt ikke å anbefale i tilknytning til filterposeanlegg.

NBB! For å unngå rask tetting av posen, bør alle tallerkener tørkes godt med tørkepapir før de legges i oppvaskkummen

Dersom posen i anlegget tetter seg til raskere enn det som er beskrevet over kan dette skyldes fettutskilleren.

1. Sjekk at vanninntaket står plassert på motsatt side av inntaket til den midtre delen av fettutskilleren. Vannet skal ledes rundt den midtre delen av fettutskilleren og ledes inn i det midtre kammeret via et hull nede.

2. Se til at det er høydeforskjell mellom vannintak og svanehalsen i midten av fettutskilleren. Hvis ikke kan vannstanden i fettutskilleren stå så høyt at fettet på toppen av vannspeilet vil kunne renne ut i nedsparringen for vanninntaksrøret. Fettet vil isåfall ledes ned i filterposen som tettes raskt til.

3. For å unngå dette må vannstanden senkes. Dette gjøres ved å skyve svanehalsen i det midtre kammeret noen centimeter ned. Filterpose

Kapp røret under fettutskilleren slik at det kun stikker ut et par centimeter.Compact F1 / S1 / S2: Tett dryppslange

Vi har en Vera compact F1 til helårsbruk; 5 år gammel.
Vi har nå problemer med dryppslangen som er tett ca fire spiraler innenfra. utenfra er dryppunktene åpne til ca samme område. Vi får altså ikke spylt gjennom hele slangen. H2O2 får vi ikke kjøpt, og blir
heller ikke anbefalt. Har brukt zalo og høytrykksspyler med varmt vann.

Sp. 1: Andre ting vi kan gjøre?
Sp. 2: Må vi kjøpe en ny dryppslange?

I tilfelle det anbefales; kan vi bestille den her og nå?
Svar fra Hyttetorget

Når du skal spyle igjennom slangen må krana som er montert på enden av dryppslangen åpnes. Hvis ikke den er åpen vil ikke smusset komme ut. Hvis du ikke har fått vannet igjennom slangen selv om krana har vært åpnet må dryppslangen skiftes.
Dryppslangen har varenummer 18010
Lengden på slangen er 60meter. Prisen er kr.15 pr meter.
Den kan bestilles via våre forhandlerer eller direkte fra oss.

Slamavskillere / slamfilter: Slamfilter

Trenger man mer utstyr til slamfilter u/pumpe m/varmekabel eller er alt av rør etc inkludert?
Svar fra Hyttetorget

Slamfilteret leveres komplett med pose og nivåvarsler. Du trenger kun rør inn og ut fra filteret, kabel til nivåvarsleren og en strømtilførsel til varmekabelen.

Compact Mini: Compact Mini: Posen tetter seg raskt

Svar fra Hyttetorget

Når det benyttes et renseanlegg med filterposer er det viktig at alt fett og smuss tørkes av tallerkener før oppvasken.

Compact F1 / S1 / S2: Skal F1 anlegget isoleres?

Svar fra Hyttetorget

Dersom du har et F1 anlegg med varmekabel og anlegget er gravet ned, er det ikke nødvendig å tenke på isolasjon. Lokket er isolert fra vår side og massene rundt F1 anlegget gir tilstrekkelig isolasjon for å holde på varmen fra varmekabel.

Compact F1 / S1 / S2: Utslipp fra gråvannsanlegg

Holder det med å slippe vannet rett ut etter tanken eller må jeg ha et lengre rør?
Svar fra Hyttetorget

Vannet som kommer ut fra gråvvan renseanlegget er ferdig renset. Imidlertid må det sørges for at vannet blir drenert ved hjelp av drensrør. Alternativt kan vannet ledes til et område hvor det er selvdrenerende. Disse tiltakene må gjøres for å unngå at det danner seg en "innsjø" etter renseanlegget. Hvis det er tvil om de stedlige massers dreneringsevne, må spesialist kontaktes.

Compact F1 / S1 / S2: Vinterstenging av S1 anlegg

Jeg har startet "prosessen" med å stenge av sommerhytta for vinteren. I år har vi installert Vera Compact S1 renseanlegg.

Jeg har fått opplæring av rørleggeren, slik at tanken der pumpa står er tomt. Men, det står jo fortsatt vann i de 2 andre kamrene. Toppen av tanken står over bakkenivå, slik at kuldegrader må påregnes i løpet av vinteren.

Spm. 1: Skal strømbryteren til pumpe være avlåst?
Spm. 2: Må jeg ha frostvæske i de 2 kamrene der det står vann?
Svar fra Hyttetorget

1. Strømbryteren til pumpa skal være avslått når ikke anlegget er i bruk.
2. Du trenger ikke frostveske i kamrene hvis anlegget er gravd ned til frostfritt. Det er ekspansjonsmulighet i slamavskilleren hvis vannet skulle fryse.
Husk at du fyller vann i pumpekummen før du setter strøm på pumpa når anlegget skal settes i gang igjen.

Nivåvarsler: Kan Kabelen til nivåvarsler skjøtes

Svar fra Hyttetorget

Kabelen kan skiftes til ønsket lengde. Skjøte foretas innvendig i anlegget. Bruk krympestrømpe eller koblingsboks i skjøten. Hvis kabelen skal ligge i bakken anbefaler vi at den skjøtes med en kabel som er beregnet for å ligge i bakken.

Slamavskillere / slamfilter: Kan jeg lede urin til slamfilter/overjordsfilter

Svar fra Hyttetorget

Urin kan ikke ledes til slamfilter. Vi anbefaler at urin ledes i en egen infiltrasjon.

Compact F1 / S1 / S2: Er varmekabelen selvregulerende?

Er varmekabelen selvregulerende eller står den på hele tiden?
Svar fra Hyttetorget

Varmekabelen er selvregulerende, avhengig av omkringliggende temperatur. Vi anbefaler at varmekablen skrus av på sommeren.

Diverse renseanlegg: Valg av gråvanns løsning.

Har hytte på Norefjell,med sisterne,har utslipp av dusj og vaskevann i små mengder.
ikke toalett eller oppvaskmasin. Hvilken type rensing av gråvann må jeg ha til dette?
Svar fra Hyttetorget

Hvis du bærer vannet inn i hytta kan du benytte et renseanlegg som heter compact mini. Hvis du har utslipp over 100 liter pr døgn anbefaler vi et slamfilter.
Hvis du frakter vannet inn i hytta med slange eller har innlagt vann må du ha et større renseanlegg. Da kan du benytte Compact F1, S1, S2 eller slamfilteret med infiltrasjonsgrøft etter. Denne grøfta må kommunen godkjenne. Hvis du har innlagt vann må det søkes kommunen om utslipp. Det er et firma med ADK sertifikat som må gjøre denne jobben.

Diverse renseanlegg: Anvendelse av overjordsfilter

Situasjon: Badehus på steinbrygge uten areal egnet for ordinær plassering av renseanlegg/infiltrasjon. Ikke innlagt vann.
Toalettløsning: Forbrenningstoaleytt m/urinal i tillegg.
Forbruksvann: Dusj, servant etc. m/vann fra sisterne.

1. Kan overjordsfilter plassert under terrasse i steinbrygge benyttes kombinert for urin og gråvann,eller å det benyttes to separate overjordsfiltere, ett for urin og ett for gråvann?

2. Kan overjordsfilteret plasseres i en form for støpt kum med avrenning via. avløpsrør til egnet mottakssted, evt.
oppsamlingstank?

3. Hvordan bør overjordsfilteret frostsikres?Mvh. Lars Erik Nordland
Svar fra Hyttetorget

1. Du kan plassere overjordsfilteret under en terrasse. Vi anbefaler at gråvann og urin skilles i hvert sitt filter. På gråvannet bør du montere et slamfilter foran.
Det kan komme noe lukt fra filteret, særlig det som benyttes for urin.

2. Overjordsfilteret kan plasseres i en kum. Kummen må ha større diameter enn filteret da innløpet er i den ene enden. Avrenningen kan skje ned i kummen og videre til en spredegrøft.

3. Hvis du skal benytte filteret på vinteren må det ligge frostfritt. Hvis det ikke benyttes på vinteren tåler det å fryse.

Nivåvarsler: gir alarm selv om vannstanden er normal

Har vært i bruk i ca 7 år,og fungert normalt. Nå vil den ikke gå tilbake til normal tilstand. Har trolig slått seg på uten at det var full tank.
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Forsøk å ta føleren ut av væsken og tørk av denne,
det kan ha dannet seg et belegg på selve føleren.

Forøvrig kan henvendelser rettes direkte til leverandør:
MÅLETEKNIKK AS
Tlf: 90178416
E post : PER.HEGLE@MAALETEKNIKK.NO

Compact F1 / S1 / S2: Feil med nivåvarsler?

Har Compact F1 renseanlegg. Nivåvarsleren lyser selv om den er gullende ren. Er det transformator som er gåen? Eventuelt andre feil?
Svar fra Hyttetorget

Hei takk for henvendelsen.

Her er det selve alarmboksen som er defekt. Denne er følsom for svingninger i spenningen tenker da spesielt på lynnedslag.
Kan bestilles på Hyttetorget.no varenummer: 100824

Nivåvarsler: Reklamasjonshenvendelser Nivåvarsler

Alle henvendelser vedrørende nivåvarslere kan rettes direkte til:

MÅLETEKNIKK AS
Tlf: 90178416
E post : PER.HEGLE@MAALETEKNIKK.NO